Blog, Trang 1

Blog

Blog thông tin về dịch vụ hải quan, xuất nhập khẩu

Máy móc cũ có được nhập khẩu không? Câu hỏi từ các chủ doanh nghiệp sản xuất được Dịch Vụ Hải Quan
Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 về việc ban hành và thực hiện 'Quy chuẩn kỹ thuật quốc
Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 về Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/06/2009 về Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa
Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về Quản lý thuế tại kỳ họp Quối hội khóa XI, kỳ
Luật số 81/2006/QH11: Luật cư trú của Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006
Luật số: 45/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/06/2005 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà
Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 10/04/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số
Thông tư 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/05/2018 về Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây
Công văn 1316/BCT-TKNL ngày 12/02/2018 về việc kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với
Nghị định 125/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01
Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc nhập khẩu máy móc, thiết
Blog, Trang 1 Blog, Trang 1
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN