Blog, Trang 2

Blog

Blog thông tin về dịch vụ hải quan, xuất nhập khẩu

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 của Bộ Khoa Học Và Công Nghệ về hệ thống chỉ tiêu
Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 về hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục
Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 về Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 về Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế
Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 Về việc ban hành và thực hiện 'Quy chuẩn kỹ thuật quốc
Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 Về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách
Công văn 2421/TĐC-HCHQ ngày 27/09/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN
Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về Sửa đổi, bổ sung NĐ số 122/2016/NĐ-CP 01/09/2016 của
Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 về Quy định Chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động
Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2015 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
Nghịh định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số
Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/07/2019 quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây
Công văn số 543/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2018 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại 'đầu DVD dùng cho
Chi tiết về Quyết định Số 1966/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa
Chi tiết Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT: Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an
Blog, Trang 2 Blog, Trang 2
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN