Thông tư số 07/2018/TT-BCT: Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyền hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, 102, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:53:53

Thông tư số 07/2018/TT-BCT: Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyền hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Gọi nhận tư vấn dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu TPHCM: 098 847 68 68 (24/24)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:7/2018/WTT-BCT

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2018

THÔNG TƯ

Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyền hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 1] năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 98/201 ZNDĐ.CP ngày lồ tháng ö năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định SỐ 132/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của

Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 21/⁄2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng ƒormaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Điều 1. Điều 2 Thông tư số 21/2017/TT-BCT được sửa đổi như sau: “Thông tư này có hiệu lực thị hành kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2019”.

_ Điều 2. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký..

Noi nhận:

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Tòa án nhân đân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo VPCP;

- Tổng Cục Hải quan;

- Các Lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Công TTĐT Bộ Công Thương,

- Lưu: VT, KHCN.

Bộ trưởng

Trần Tuần Anh

 

Các tìm kiếm liên quan đến Thông tư số 07/2018/TT-BCT:

Các dịch vụ hỗ trợ từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh:

 

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, xin Quý khách liên hệ với Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh chúng tôi qua: Hotline098 847 6868 (24/24) hoặc Email: info@nhatminhkhanh.com
Nhấn vào đây để Báo giá dịch vụ hải quan trọn gói
Tags: thông tư 07/2018/tt-btc, Thông tư số 07/2018/TT-BCT, Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm dệt may
Thông tư 07/2018/TT-BTC

Thông tư 07/2018/TT-BCT: Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyền hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Tư vấn thủ tục công bố hợp quy sản phẩm dệt may

Nhận tư vấn thủ tục công bố hợp quy sản phẩm dệt may qua Hotline: 098 847 6868 (24/24) hoặc Email: info@nhatminhkhanh.com

Thông tư số 07/2018/TT-BCT: Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyền hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, 102, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:53:53 Thông tư số 07/2018/TT-BCT: Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyền hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, 102, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:53:53
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN