Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương, 104, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:52:45

Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương

Gọi nhận tư vấn dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu TPHCM: 098 847 68 68 (24/24)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: 2089 /TB-SCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương

Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT) và có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018;

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các nội dung như sau:

 1. Quy định chung:

Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may.
 • Phải công bố hợp quy theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT.
 • Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin cung cấp theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may trên địa bàn thành phố để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Chi cục QLTT thành phố;
 • Hội Dệt-May-Thêu-Đan thành phố;
 • Hội Da Giày thành phố;
 • Doanh nghiệp ngành dệt may;
 • Lưu: VT, KTATMT, AT(80).
 1. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Người ký: Nguyễn Phương Đông

Email: npdong.sct@tphcm.gov.vn

 

Cơ quan: Sở Công thương, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Thời gian ký: 02.04.2018 15:18:14 +07:00

 

Nguyễn Phương Đông

 

Các tìm kiếm liên quan đến Thông báo Số: 2089 /TB-SCT

Các dịch vụ hỗ trợ từ Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh:

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, xin Quý khách liên hệ với Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh chúng tôi qua: Hotline098 847 6868 (24/24) hoặc Email: info@nhatminhkhanh.com
Nhấn vào đây để Báo giá dịch vụ hải quan trọn gói
Tags: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehy, thông tư
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương, 104, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:52:45 Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương, 104, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 08:52:45
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN