Mẫu 7 thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu, 51, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 09:15:58

Mẫu 7 thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu

TÊN CƠ QUAN
KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH
THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN NHẬP KHẨU

Số: …………./CN-TSNK

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ...................................................................................

Địa chỉ giao dịch: ..................................................................................................................

Điện thoại: ……………………….. Di động …………………………… Fax: ..................................

Có nhập khẩu số thủy sản/sản phẩm thủy sản sau:

STT

Tên thương mại

Tên khoa học

Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm (1)

Số lượng/Trọng lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

Mục đích sử dụng: ...............................................................................................................

Quy cách đóng gói/bảo quản: ………………………………………….. Số lượng bao gói: ...........

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất khẩu:.................................................................................

............................................................................................................................................

Vùng/nước xuất khẩu: …………………..……………. Nước quá cảnh: ......................................

Cửa khẩu nhập vào Việt Nam: ………………………. Thời gian nhập: ……../……./......................

Hồ sơ giấy tờ có liên quan: ...................................................................................................

............................................................................................................................................

Địa điểm cách ly kiểm dịch: ...................................................................................................

……………………………… từ ngày ……../………/200 … đến ngày ………/………./200 ..............

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận số thủy sản/sản phẩm thủy trên:

1/ Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ khi nhập khẩu;

2/ Thủy sản không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm /Sản phẩm thủy sản không có biểu hiện biến đổi, mang mầm bệnh; được bao gói, bảo quản đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định;

3/ Số hàng trên đã được lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm theo kết quả xét nghiệm số: ………/…….. ngày ……./…../200 … của …………………. (2) ………………… (gửi kèm bản sao, nếu có).

4/ Số hàng trên đáp ứng các yêu cầu sau: .............................................................................

............................................................................................................................................

5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ……………………….. nồng độ ...............................................................................

 

Giấy có giá trị đến ngày ……/……/…………..
Kiểm dịch viên động vật
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cấp tại ………., ngày …../…../……….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

- (1): Kích thước cá thể (đối với thủy sản giống)/Dạng sản phẩm (đối với sản phẩm thủy sản)

- (2): Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm

Thông tin dịch vụ hữu ích:

Tags: giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản nhập khẩu, Mẫu 7 thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
Quy định về kiểm dịch giống thủy sản

Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu

Phụ lục thông tư 26/2016/tt-bnnptnt

Phụ lục thông tư 26/2016/tt-bnnptnt: kiểm dịch thủy sản nhập khẩu

Mẫu 7 thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu, 51, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 09:15:58 Mẫu 7 thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu, 51, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 09:15:58
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN