Thủ tục nhập khẩu hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam


Đăng bởi Huyền Nguyễn | 05/11/2020 | 2489
Thủ tục nhập khẩu hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam
Gọi nhận tư vấn thủ tục nhập khẩu hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam: 098 847 68 68 (24/24)

 

Công ty của chúng tôi là Công Ty có đầu tư dự án tại Việt Nam. Bây giờ chúng tôi muốn làm thủ tục để nhập hàng hóa thiết bị được miễn thuế nhập khẩu thì thủ tục làm như thế nào. Và ngoài việc miễn thuế nhập khẩu thì có miễn thuế GTGT không?

Quy định

Ngoại trừ bạn nhập hàng về sử dụng trong khu phi thuế quan, hoặc nhập nguyên liệu để gia công xuất khẩu.

Thuế GTGT chỉ không đánh đối với các máy móc thiết bị thỏa điều kiện quy định tại Luật thuế GTGT như sau:

 • Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;
 • Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;
 • Tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê."

Thuế nhập khẩu được miễn đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, dùng sản xuất cho dự án khuyến khích đầu tư; hoặc tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA. Mình cũng không  rõ về dự án đầu tư của công ty bạn nên mời bạn tham khảo thêm ở Nghị định 87/2010/NĐ-CP

Ngoài ra, theo trang web của Tổng cục Hải quan thì thủ tục hồ sơ cũng khá phức tạp:

Trình tự thực hiện

Nhập khẩu xe bơm bê tông cũ đã qua sử dụng về Việt Nam

Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu lần đầu cho dự án đầu tư

Đối với cá nhân, tổ chức

Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên người nộp thuế:

a) Tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định về đối tượng miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC và các văn bản quy định khác có liên quan;

b) Tự xây dựng bản thuyết minh và/ hoặc vẽ sơ đồ việc lắp đặt, sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế nêu tại bản Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế gửi đăng ký theo đúng quy định của pháp luật, nhu cầu của dự án, chương trình khi cơ quan hải quan yêu cầu;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng nhập khẩu kê khai tại Danh mục miễn thuế, bản thuyết minh việc lắp đặt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế và việc sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hoá này.

Đối với cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc hàng hoá không thuộc đối tượng miễn thuế thì có văn bản thông báo yêu cầu chỉnh sửa lại Danh mục hoặc trả lại hồ sơ cho người nộp thuế biết (nêu rõ lý do);

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, thực hiện kiểm tra đối chiếu các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ với nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Điều 100, Điều 101 Thông tư 79/2009/TT-BTC để xác định đối tượng được miễn thuế, tính thống nhất và chính xác của hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế, thực hiện đăng ký vào sổ theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và 02 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu 01 bản, giao cho người nộp thuế 01 bản để xuất trình cho cơ quan hải quan thực hiện trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu) theo qui định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Nhập khẩu máy cắt laser CNC cũ từ Trung Quốc về Việt Nam

Thành phần, số lượng hồ sơ

Bao gồm:

 • Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế (theo mẫu 13 Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này)
 • Công văn đề nghị đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu, nêu rõ số hàng hoá, lý do đề nghị miễn thuế theo mẫu ban hành theo Thông tư này (mẫu 14 Phụ lục VI áp dụng cho tài sản cố định và mẫu 15 Phụ lục VI áp dụng cho các trường hợp khác): nộp 01 bản chính;
 • Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế: nộp 02 bản chính kèm theo 02 phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu 16 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này); trong đó:

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng một lần cho cả dự án, hoặc từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án (nếu tại giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án… thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công trình);

Trường hợp số lượng hàng hoá hoặc trị giá hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế ghi trên Danh mục có sai sót hoặc thay đổi so với đăng ký ban đầu thì doanh nghiệp được bổ sung, điều chỉnh nhưng hàng hoá bổ sung phải phù hợp với nhu cầu của dự án và phải đáp ứng qui định về tổng trị giá nêu tại điểm b khoản 21 Điều 100 Thông tư này.

 • Bản thuyết minh và/hoặc sơ đồ lắp đặt, sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế ghi trong Danh mục gửi đăng ký đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc… thuộc đối tượng miễn thuế nêu tại điểm c, d khoản 7, điểm c khoản 9 và điểm a khoản 12 Điều 100 Thông tư này trong trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu: nộp 02 bản chính;
 • Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (bao gồm cả trường hợp mở rộng dự án và các dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án BOT, BTO, BT): xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;
 • Giấy phép, văn bản mở rộng dự án ưu đãi đầu tư, thay thế, đổi mới công nghệ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với trường hợp mở rộng dự án ưu đãi đầu tư, thay thế, đổi mới công nghệ của trường hợp nêu tại khoản 10 Điều 100 Thông tư này;
 • Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết… của dự án và dự án mở rộng (trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu): xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;
 • Hợp đồng đóng tàu đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nhập khẩu phục vụ cho việc đóng tàu: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;
 • Dự án sản xuất phần mềm đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất phần mềm: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;
 • Đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với hàng hóa nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;
 • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp Danh mục hàng hoá miễn thuế cho các dự án cấp trước ngày 1/1/2006 đối với dự án cấp trước ngày 1/1/2006 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Danh mục hàng hoá miễn thuế: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;
 • Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đăng ký Danh mục miễn thuế: nộp 01 bản chính.

Trường hợp có vướng mắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư, trang thiết bị lần đầu nhập khẩu để tạo tài sản cố định.v.v., người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hướng dẫn. Văn bản đề nghị hướng dẫn của người nộp thuế và văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư phải nộp kèm với danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế đăng ký với cơ quan hải quan.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thành lập Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư không thành lập Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thì cơ quan hải quan đăng ký danh mục là Cục Hải quan tỉnh, thành phố và không được ủy quyền.

 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Cục Hải quan

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):           

 • Mẫu 13- Danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK
 • Mẫu 14 - Công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ. 

Liên hệ nhận tư vấn dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Minh Khánh

Hãy liên hệ ngay Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh

Và chúng tôi, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chuyên nhận thực hiện làm thủ tục nhập khẩu trọn gói hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam từ các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ… với sự chuyên nghiệp - hiệu quả - nhanh chóng - tiết kiệm và lấy sự hài lòng và phát đạt của Quý khách hàng là phương châm và là tương lai phát triển của chúng tôi.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Để được tư vấn miễn phí & nhận hỗ trợ nhanh nhất liên quan đến dịch vụ đại lý hải quan hay các dịch vụ về xuất nhập khẩu khác của chúng tôi, xin Quý khách liên hệ với Xuất Nhập Khẩu Nhật Minh Khánh qua địa chỉ và thông tin liên hệ sau đây:

Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất, xin Quý khách liên hệ với Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói - XNK Nhật Minh Khánh chúng tôi qua:

Hotline: 098 847 6868 (24/24)
Email: info@nhatminhkhanh.com

Nhấn vào đây để Báo giá dịch vụ hải quan trọn gói

 

Rất cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Chúc Quý khách hàng thành công!


#NhatMinhKhanh #xuatnhapkhauNhatMinhKhanh #nhapkhauhanghoa #nhapkhauthietbi #nhapkhauthietbiduan #nhapkhaumaymocduan #nhapkhaumaymocthietbiduan #TPHCM

Nhập khẩu máy móc thiết bị dự án

Tư vấn & hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam

 • nhập khẩu máy móc thiết bị dự án
 • nhập khẩu thiết bị dự án
 • nhập khẩu móc móc dự án
 • nhập khẩu hàng hóa dự án
Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án đầu tư

Dịch vụ hải quan trọn gói: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam Thủ tục nhập khẩu hàng hóa thiết bị đối với công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN