Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 278, Hải Lý, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 03/05/2021 10:00:31

Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Gọi nhận tư vấn các thủ tục xuất nhập khẩu trọn gói - dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu TPHCM: 098 847 68 68 (24/24)

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4069/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA AN TOÀN
THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Thương mại và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An
toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 Hướng dẫn
việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Cục trưởng Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn
thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn.
Điều 2. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn
vị có liên quan định kỳ rà soát, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ
sung danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc
trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với yêu cầu quản lý
trong từng thời kỳ.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục Trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

Cao Đức Phát

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14 tháng 10 năm 2015 của bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm

Mã HS*

Ghi chú

I

Ngũ cốc

 

 

1

Ngũ cc

 

 

 

Lúa mì và meslin

1001

 

Ngô

1005

 

Lúa gạo

1006

 

Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác.

1008

 

2

Ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt, tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt,...)

 

Trừ các sản phm dạng bột, tinh bột và chế biến từ bột, tinh bột

 

Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền.

1104

 

II

Thịt và các sản phẩm từ thịt

 

 

1

Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lát, mảnh, xay, viên,...)

 

 

 

Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh.

0201

 

Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh.

0202

 

Thịt ln, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

0203

 

Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

0204

 

Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

02050000

 

Thịt và phụ phm ăn được sau giết m, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

0207

 

 

Thịt khác và phụ phm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

0208

 

2

Phụ phm ăn được của gia súc, gia cm (nội tạng, xương, chân, cổ, cánh, mỡ, máu,...)

 

 

 

Phụ phm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

0206

 

3

Sn phẩm chế biến từ thịt và phụ phẩm ăn được của gia súc, gia cầm (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối, collagen, gelatin...)

 

Trừ sản phm chức năng do Bộ Y tế quản lý

 

Thịt và phụ phm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ.

0210

 

4

Sản phm phi chế có chứa thịt (giò, chả, nem, lạp sườn, salami, xúc xích, Jăm bông, Pa tê, thịt bao bột, tẩm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết,...)

 

Trừ sản phm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý

 

Xúc xích và các sản phm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó

1601

 

III

Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư)

 

 

1

Thủy sản sống, tươi, ướp đá, bảo quản lạnh (dạng nguyên con, sơ chế, fillet, xay, viên, cắt lát, bóc vỏ, cán mỏng,...)

 

 

 

Cá sông dùng làm thực phm

0301

 

Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.

0302

 

Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04

0303

 

Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

0304

 

Động vật giáp xác đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh;

0306

 

Động vật thân mềm, đã chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh;

0307

 

 

Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông;

0308

 

2

Phụ phm thủy sản dùng làm thực phm (da, vây, bóng, mỡ, gan, trứng,... của các loài thủy sản)

 

 

 

Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trng cá tầm muối chế biến từ trứng cá.

1604

 

3

Sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phm (lên men, dạng mắm, gia nhiệt, xông khói, khô, ướp muối, ngâm nước muối, bao bột, ngâm dầu, dịch chiết, nước ép, gelatin, collagen... kể cả có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến)

 

Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản 

 

Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

0305

 

Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, làm khô, mui hoặc ngâm nước mui; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người

0306

 

 

Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

0307

 

 

Động vật thủy sinh không xương sng trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thủy sinh trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hp dùng làm thức ăn cho người.

0308

 

 

Nước mm

21039030

 

 

Gia vị hỗn hợp khác và bột canh hỗn hp, kể cả gia vị được chế biến từ tôm lên men (blachan)

21039040

 

4

Mỡ và dầu có nguồn gốc từ thủy sản được tinh chế hoặc chưa tinh chế dùng làm thực phẩm

 

Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm có nguồn gốc thủy sản do Bộ Y tế

 

Mỡ và du và các phn phân đoạn của chúng, từ cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học

1504

 

5

Sản phẩm thủy sản phối trộn với bột, tinh bột, bao bột, sữa chế biến, dầu thực vật (bao gồm cả phồng tôm, cá, mực,...)

 

Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý

 

Động vật giáp xác, động vật thân mm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản

1605

 

6

Rong bin, tảo và các sản phẩm sản xuất từ rong bin, tảo dùng làm thực phẩm

 

Trừ thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rong, tảo do Bộ Y tế quản lý

 

Rong bin và tảo bin khác (thích hợp dùng làm thức ăn cho người)

121221

 

 

Rong biển và tảo biển khác (loại khác)

121229

 

IV

Rau, củ , quả và sản phẩm rau củ, quả

 

 

1

Rau, củ, quả tươi và sơ chế (cắt mảnh, tách vỏ, tách hạt, tách múi, xay,…)

 

Trừ các loại rau, củ, quả, hạt làm giống

 

Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm.

0701

 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh.

0703

 

Bp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.

0704

 

Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh.

0705

 

Cà rt, củ cải, củ dn làm sa- lát, diếp củ, cần củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh

0706

 

Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.

0708

 

Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.

0709

 

Rau các loại (đã hoặc chưa hp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh.

0710

 

Rau khô, ở dạng nguyên, ct, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm

0712

 

Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ ht hoc làm vỡ ht.

0713

 

Dừa, quả hạch Brazil, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ

0801

 

Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

0802

 

Chui, kể cả chui lá, tươi hoặc khô.

0803

 

Quả chà là, sung, v, dứa, bơ, i, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.

0804

 

Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.

0805

 

Quả nho, tươi hoặc khô

0806

 

Các loại dưa (kể cả dưa hu) và đu đủ, tươi.

0807

 

Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.

0808

 

Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.

0809

 

Quả khác, tươi.

0810

 

2

Rau, củ, quả chế biến (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp, tẩm bột, ngâm dấm, ngâm dầu, ngâm đường, bao bột, dịch chiết, nước ép,...)

 

Trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do Bộ Công Thương quản 

 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.

0711

 

V

Trứng và các sản phm từ trng

 

 

1

Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư

 

 

 

Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.

0407

 

2

Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư đã sơ chế, chế biến (bóc vỏ, đóng bánh, đông lạnh, nghiền bột, xử lý nhiệt, muối, ngâm ướp thảo dược,...)

 

 

 

Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.

0408

 

3

Các loạthực phẩm phối chế có chứa trứng, bột trứng

 

Trừ bánh kẹo có thành phần là trứng, bột trứng do Bộ Công Thương quản lý.

VI

Sữa tươi nguyên liệu

 

 

VII

Mật ong và các sản phm từ mật ong

 

 

1

Mật ong nguyên chất, cô đc, pha loãng

 

 

 

Mật ong tự nhiên

04090000

 

2

Sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa có lẫn hoặc không có mật ong

 

 

 

Sáp ong

15219010

 

3

Các sản phm có chứa mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa

 

Trừ bánh , mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do Bộ Công thương quản lý.

Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm cho Bộ Y tế quản 

VIII

Thực phm biến đi gen

 

 

IX

Mui

 

 

1

Mui bin, mui mỏ

 

 

 

Mui ăn

25010010

 

 

Mui mỏ

25010020

 

 

Mui (loại khác)

25010090

 

2

Muối tinh chế, chế biến, phối trộn các thành phần khác

 

 

X

Gia vị

 

 

1

Gia vị đơn cht, hn hợp, gia vị có ngun gốc động vật, thực vật (bột hương liệu từ thịt, xương, dạng bột, dịch chiết, mù tạt,...)

 

Trừ gia vị đkèm sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (mì ăn liền, cháo ăn liền,...) do Bộ Công Thương quản lý

2

Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt

 

 

 

Nước xốt và các chế phm làm nước xt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.

2103

 

3

Tương, nước chm

 

 

4

Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền

 

 

 

Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta (đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền)

090421

 

 

Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta (đã xay hoặc nghiền)

090422

 

XI

Đường

 

 

1

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn

1701

 

2

Đường khác (kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen)

1702

 

3

Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường

1703

 

XII

Chè

 

 

1

Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu

 

Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do Bộ Công Thương quản lý

 

Chè chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu

0902

 

2

Các sản phm trà từ thực vật khác

 

Trừ sản phm đã pha dạng nước giải khát, do Bộ Công Thương quản lý.

XIII

Cà phê

 

 

1

Cà phê hạt tươi, khô, chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê

 

 

 

Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản từ cà phê,

2101

 

2

Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó; dạng bột chiết có hoặc không có đường, sữa, kem để pha uống liền, các sản phẩm chế biến có chứa cà phê

 

Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa cà phê do Bộ Công Thương quản lý

 

Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.

0901

 

XIV

Ca cao

 

 

1

Hạt ca cao tươi, khô, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang; vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác; Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo, Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao; Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

 

 

 

Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử cht béo.

1803

 

2

Các chế phm từ ca cao dạng bột đã rang xay, không rang xay, dạng đặc, lng, bột uống liền có hoặc không có đường, sữa, kem, chế phẩm khác có chứa ca cao

 

Trừ sản phẩm uống dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa ca cao do Bộ Công Thương quản lý.

XV

Hạt tiêu

 

 

1

Hạt tiêu (chi Piper) khô, tươi, hạt tiêu xay, nghiền

 

 

 

Hạt tiêu (chưa xay hoặc chưa nghiền)

090411

 

 

Hạt tiêu (đã xay hoặc nghin)

090412

 

2

Các loại quả thuộc chCapsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền

 

 

 

Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta (đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền)

090421

 

 

Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta (đã xay hoặc nghiền)

090422

 

XVI

Điu

 

 

1

Hạt điều

0801

 

 

Hạt điu chưa bóc vỏ

08013100

 

 

Hạt điu đã bóc vỏ

08013200

 

2

Các sản phẩm chế biến từ hạt điều

 

Trừ bánh, mứt, kẹo có chứa hạt điều do Bộ Công Thương quản lý.

XVII

Nông sản thực phẩm khác

 

 

1

Các loạhạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa,...) đã hoặc chưa chế biến

 

 

 

Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.

12060000

 

 

Hạt dưa

12077000

 

2

Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm khác dạng nguyên bản hoặc đã sơ chế, chế biến (măng, mộc nhĩ, nấm; sản phẩm từ đậu nành ngoại trừ dầu; vỏ, r, lá, thân, hoa ăn được của một số loại cây,...)

 

Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý

 

Hành tây, nm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) và nấm cục (nấm củ)

07122000

 

 

Măng tre

20059100

 

 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phthuộc nhóm 2006

2005

 

3

Tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến

 

Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý.

 

T yến

04100010

 

4

Sản phm ngun gc từ côn trùng dùng làm thực phẩm (châu chấu, dế, nhộng tm, ...)

 

 

XVIII

Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

XIX

Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

* Sản phẩm đã có mã HS theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Tags: danh mục hàng hóa nhập khẩu cần kiểm tra ATTP
Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tại Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói của trang Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 29/05/2024 22:00:06
Từ khóa tìm kiếm liên quan danh mục hàng hóa nhập khẩu cần kiểm tra ATTP
Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 278, Hải Lý, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 03/05/2021 10:00:31 Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 278, Hải Lý, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 03/05/2021 10:00:31
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN