Công văn 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô, 142, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 10:45:44

Công văn 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô

Gọi nhận tư vấn nhập khẩu đầu DVD ô tô, màn hình DVD ô tô - dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu TPHCM: 098 847 68 68 (24/24)

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “đầu DVD dùng cho xe ô tô”

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2290/HQHCM-TXNK ngày 28/07/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng “đầu DVD dùng cho xe ô tô” là mặt hàng có đặc điểm tương tự mặt hàng “Máy nghe nhạc xe ôtô” tại thông báo kết quả phân loại số 1966/TB-TCHQ ngày 24/03/2017 của Tổng cục Hải quan đã được phân loại nhóm 84.71. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015; của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. “Máy nghe nhạc xe ôtô” thuộc thông báo kết quả phân loại số 1966/TB-TCHQ ngày 24/03/2017, có đặc điểm:

- Về cấu tạo, hoạt động: Mẫu hàng “Máy nghe nhạc xe ôtô” thuộc thông báo kết quả phân loại số 1966/TB-TCHQ ngày 24/03/2017 có cấu tạo và hoạt động như một máy xử lý dữ liệu tự động do có cấu hình phần cứng bao gồm: bộ xử lý (CPU) tốc độ 800 MHz, bộ nhớ trong dung lượng 16GB, RAM dung lượng 1GB, việc nhập xuất dữ liệu của mặt hàng này thông qua màn hình cảm ứng. Mặt hàng sử dụng hệ điều hành Android để xử lý dữ liệu.

- Về tính năng: nghe nhạc qua USB, thu sóng AM, FM, kết nối wifi, bluetooth... được thực hiện dựa trên nền hệ điều hành Android, đây chỉ là một trong những chức năng của mẫu hàng. Thêm vào đó, mẫu hàng có thể nâng cấp hoặc cập nhật thêm các tính năng từ kho ứng dụng, ví dụ như cài đặt thêm phần mềm kèm bản đồ để dẫn đường cho người lái xe.

- Chức năng thu sóng radio cũng chỉ là 1 chức năng của mẫu hàng, không phải là chức năng chính, không mang đặc trưng chính của mẫu. Do đó, không đủ cơ sở phân loại mẫu vào nhóm 85.27.

- Mẫu hàng thực tế không tích hợp đầu DVD bên trong, do vậy không phù hợp xem xét phân loại tại nhóm 85.21.

Do vậy, bản chất mặt hàng là máy xử lý dữ liệu tự động, nhóm 84.71, thỏa mãn chú giải 5(A) chương 84.

2. Chú giải 5C, 5D liên quan đến “khối chức năng được xem như là bộ phận của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động”. Chú giải 5E liên quan đến “Các máy kết hợp hoặc làm việc kết hợp với một máy xử lý dữ liệu tự động”. “Máy nghe nhạc xe ô tô” thuộc thông báo kết quả phân loại số 1966/TB-TCHQ ngày 24/03/2017 được xác định bản chất là máy xử lý dữ liệu tự động (như nêu trên), do vậy không phù hợp áp dụng phân loại theo Chú giải 5C, 5D, 5E. Mặt hàng do vậy, không bị loại trừ khỏi nhóm 84.71 theo Chú giải 5D hay 5E.

3. Tại công văn số 2290/HQHCM-TXNK ngày 28/07/2047: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đưa ra 4 trường hợp mặt hàng “đầu DVD dùng cho xe ô tô” có tên khai báo khác nhau, ký, mã hiệu khác nhau, tuy nhiên không mô tả hoặc cung cấp tài liệu kỹ thuật chi tiết đặc điểm, cấu tạo và chức năng của từng mặt hàng thuộc 4 trường hợp nêu trên.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và tham khảo cơ sở phân loại mặt hàng tại thông báo kết quả phân loại số 1966/TB-TCHQ ngày 24/03/2017 nêu trên để xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định Hải quan (để p/h);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

>> Tải về: Công văn số 54/TCHQ-TXNK, phân loại đầu DVD ô tô

Dịch vụ liên quan: 

Tags: Công văn số 54/TCHQ-TXNK, dich vụ nhập khẩu đầu DVD ô tô, nhập khẩu đầu dvd ô tô, phân loại đầu DVD ô tô
Công văn 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô, 142, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 10:45:44 Công văn 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô, 142, Huyền Nguyễn, Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói, 15/10/2022 10:45:44
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN